Výklad pojmů

 

Úvod
Kdo jsem
Novinky
Produkty
Legislativa
Historie
Výklad pojmů
Zprávy z tisku
Kontakt

 

 
Výklad pojmů
Akceptace - uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje podmínky stanovené pro daný druh pojištění
Anuita - platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok
 
Asistenční služba - komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště v případě pojistné události. Mezi služby asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení řádné zdravotnické péče a další služby podobného charakteru.
 
Bezpečnostní přirážka - část pojistného, kterou pojišťovna zakalkuluje dle individuálních rizik do ceny pojištění kvůli možnému odchýlení skutečné výše škod od průměru nebo očekávané výše.
 
Běžné pojistné - pojistné se platí v dohodnutých pojistných obdobích (tj. měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně); pojistné se platí po celou dobu trvání pojištění, pokud není sjednáno pojištění za jednorázové pojistné (na celou dobu na kterou bylo sjednáno pojištění).
 
Bonus (bonifikace) - smluvně zaručená sleva pojistného podle ujednání v pojistné smlouvě za bezeškodní průběh pojištění, příp. zvýhodnění pojistného plnění.
 
Brutto pojistné - pojistné, které pojistník skutečně zaplatí. Zahrnuje jak příspěvek na úhradu pojistných plnění, tak bezpečnostní přirážku a náklady pojišťovny.
 
ČAP -  Česká asociace pojišťoven. Založena 1.1. 1994 se sídlem v Praze. Sdružení na podporu vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmu pojišťoven a zajišťoven.
 
Časová hodnota - cena nové věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného zhodnocení, tzn. cena kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Určuje se tak, že se od ceny nové věci téhož druhu a téže jakosti (popř. ceny věci s ní srovnatelné), která platila v době pojistné události, odečte částka odpovídající stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení věci před pojistnou událostí.
Čekací lhůta - čekací lhůta je u pojištění osob časové období začínající dnem počátku pojištění a končící uplynutím této doby v souladu s příslušnými pojistnými podmínkami. V této době nevzniká na pojistné plnění vůbec a nebo jen v omezené výší.
Denní odškodné - termín používaný v úrazovém pojištění, týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jedná se o částku plnění, která připadá na jeden den léčení.
Dlouhodobé pojištění - pojištění sjednané na dobu delší než 1 rok nebo na dobu neurčitou.
Doba nezbytného léčení - časový úsek, který je potřeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobené úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné či přiměřené době nezbytného léčení daného úrazu.
Doložka (klauzule) - omezení, doplnění, podmínka, výhrada ke smlouvě
 
Dožití - pojistná událost, ke které dojde, dožije-li se pojištěný dne uvedeného ve smlouvě jako konec pojištění.
 
Důchodové pojištění - životní pojištění s dohodnutou výplatou důchodu. Zajišťuje pojištěnému podle druhu uzavřené pojistné smlouvy doživotní příjem v důchodovém věku, výplatu důchodu v případě plné invalidity, příjem pozůstalým po smrti pojištěného apod. Povinné důchodové pojištění - je státem organizované pojištění zaměstnanců pro případ invalidity a stáří. Je součástí sociálního zabezpečení.
 
Dynamika, dynamizace (indexace) - možnost zvyšování pojistné částky a pojistného ke dni výročí počátku pojištění v závislosti na vývoji míry inflace
 
Excedent - část škody, kterou pojišťovna postupuje z převzatého pojištění jiným pojišťovnám, s nimiž je v zajišťovacím poměru
 
Franšíza - dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací. Franšíza má dvě formy. Jednou z nich je franšíza integrální, která se od pojistného plnění neodečítá, ale do její výše se pojistné plnění neposkytuje. Druhou formou je franšíza odčetná, neboli spoluúčast, která se vždy odečítá od pojistného plnění a do její výše se tedy pojistné plnění neposkytuje.
 
Indexace, indexová doložka - způsobuje každoroční zvyšování pojistné částky (včetně pojistných částek doplňkových pojištění sjednaných v pojistné smlouvě) i sjednaného pojistného.Jedná se o ochranu pojištěného proti vlivu inflace na pojistnou částku. Aktualizace se provádí podle růstu indexu spotřebitelských cen, který je vyhlašován Českým statistickým úřadem. Je prováděna k výročnímu dni počátku pojištění za předpokladu, že zveřejněný index vzrostl od uzavření pojistné smlouvy, případně od naposledy provedeného nového vyměření, nejméně o stanovené procento v souladu s pojistnými podmínkami
 
Invalidita - pro účely pojištění je rozhodující přiznání invalidity podle zákona o důchodovém pojištění, zákon rozlišuje dva druhy - částečná nebo plná. V pojistných podmínkách jsou ve většině případů odvolání na přiznání plného invalidního důchodu
 
Jednorázové pojistné - pojistné je zaplaceno najednou za celou dobu trvání pojištění
 
Karenční lhůta (doba) - smluvně dohodnutá čekací doba např. u pojištění denní dávky pracovní neschopnosti nebo úvěrového pojištění po kterou pojistitel neposkytuje pojistné plnění. Sjednaná denní dávka nebo pojistné plnění je vypláceno po uplynutí karenční doby. Obecně platí, že čím kratší karenční doba, tím vyšší pojistné.
 
Kargo pojištění - pojištění ke krytí škod na přepravovaných zásilkách
 
Kasko pojištění - pojištění pro krytí škod vzniklých na dopravních prostředcích.
 
Konec pojištění - okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy
 
Krádež vloupáním - zmocnění se věci proti vůli jejího vlastníka, pokud byla: - jednotlivě proti krádeži zabezpečena a ukradena způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící věc před krádeží nebo - ukradena násilným vniknutím do uzavřeného prostoru (vloupáním).
 
Krátkodobé pojištění - pojištění sjednané na dobu kratší než 1 rok zpravidla za jednorázové pojistné.
 
Kvitance - písemná informace, že u životní pojistky nastane za 2-3 měsíce dožití a bude vyplacena pojistná částka pro případ dožití včetně případného zhodnocení
 
Likvidace - soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění konané v souvislosti s pojistnou událostí nebo škodní událostí. Jde zejména o zjištění okolnosti pro vznik práva na plnění pojistitele, ověření právního základu, určení rozsahu a výpočet plnění, související projednání, předání k výplatě, vyhotovení podkladů pro další zpracování z hlediska účetnictví, statistiky a ekonomických informací, posouzení a vypracování podkladů případných postihů a další související činnosti.
 
Limity pojistného plnění - v pojistné smlouvě mohou být sjednány limity pojistného plnění např. pro jednotlivé věci, soubory věcí, náklady, pojistná nebezpečí apod.
 
Loupež - prokázané použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému v úmyslu zmocnit se jeho věci. Zneužití omamného či obdobného prostředku musí být rovněž prokázáno.
Malus - smluvní přirážka ke stanovenému pojistnému vyplývající z pojistných podmínek zpravidla za pojistná plnění z pojistných událostí
 
Nahodilá událost - událost, o níž účastníci pojistné smlouvy odůvodněně předpokládají, že může v době trvání pojištění nastat, nevědí však, kdy nastane a zda-li vůbec nastane
 
Náhrada škody - peněžní vyjádření pojistného plnění, které uhradí pojišťovna za pojistnou událost
 
Následné pojistné - je druhá a každá další platba pojistného .
 
Návrh na uzavření pojistné smlouvy - jednostranný právní úkon pojistníka nebo pojistitele, který směřuje k uzavření pojistné smlouvy
Nedbalost - nedbalost vědomá - subjekt (pachatel) sice nechtěl svým jednáním škodu způsobit, věděl však, že ji způsobit může, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí. Nedbalost nevědomá - subjekt (pachatel) sice nechtěl svým jednáním škodu způsobit, a dokonce ani nevěděl, že ji způsobit může, ale vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům o tom vědět mohl nebo měl.
Nespotřebované pojistné - je část připadající ze zaplaceného pojistného na dobu od zániku pojištění do konce pojistného období, ve kterém pojištění zaniklo (jde-li o běžné pojistné)
Nová hodnota - částka, kterou je třeba obvykle vynaložit na znovupořízení nové věci stejného druhu a kvality v daném místě v době bezprostředně před pojistnou událostí, nebo částka, kterou je třeba obvykle vynaložit na výrobu věci stejného druhu a kvality v daném místě v novém stavu v době bezprostředně před pojistnou událostí
 
Obecná cena - označení pro cenu vytvořenou vztahem nabídky a poptávky v daném čase a místě
Obmyšlená (oprávněná) osoba - fyzická nebo právnická osoba, která má právo, aby jí v případě smrti pojištěného bylo vyplaceno pojistné plnění podle pojistné smlouvy. Není-li obmyšlený v době pojistné události určen nebo nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva osoby určené Občanským zákoníkem
Odbytné - částka, která se vyplácí pojistníkovi při ukončení pojištění výpovědí ze strany pojistníka z rezervotvorného životního nebo důchodového pojištění. Při splnění stanovených podmínek výplatou odbytného pojištění zaniká. Předpoklady, za nichž vzniká právo na zrušení pojištění s výplatou odbytného, stanoví pojistná smlouva či všeobecné pojistné podmínky.
 
Odmítnutí pojistného plnění - způsob zániku pojištění, kdy se pojistitel dozvěděl až po pojistné události, že její příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi pojistníka či pojištěného nemohl zjistit při sjednávání pojištění a která byla pro uzavření pojistné smlouvy podstatná (§ 802 odst. 2 OZ)
 
Odstoupení od smlouvy - způsob zániku pojištění, v důsledku vědomého porušení povinností uvedených v § 793 OZ, jestliže při pravdivém a úplném odpovězení dotazů by pojistitel pojistnou smlouvu neuzavřel.(§ 802 odst. 1 OZ).
 
Oprávněná osoba - fyzická nebo právnická osoba, která má právo, aby jí v případě smrti pojištěného bylo vyplaceno pojistné plnění podle pojistné smlouvy. Není-li obmyšlený v době pojistné události určen nebo nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva osoby určené Občanským zákoníkem
Počátek pojištění - pojištění vzniká ode dne následujícího po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě ujednáno, že vzniká v okamžiku uzavření pojistné smlouvy nebo později
Podíl na zisku (na přebytku, na výnosech) - smluvní zvýšení hodnoty pojištění zejména pak u životních a důchodových pojištění. Jedná se o podíl na zisku, popř. podíl na výnosech z umístění prostředků technických rezerv nebo tzv. valorizaci, a to v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích a výnosech prostředků technických rezerv.
 
Podpojištění - stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku. V případě pojistné události pojistitel zpravidla krátí pojistné plnění ve stejném poměru jako je pojistná částka ke skutečné hodnotě majetku.
 
Pojistitel - subjekt, zpravidla pojišťovna, kterému bylo příslušným orgánem uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti dle příslušného zákona
 
Pojistka - písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy
 
Pojistná částka - částka dohodnutá v pojistné smlouvě, ze které se stanoví výše pojistného plnění v případě pojistné události. U majetkového pojištění by tato částka měla být totožná s hodnotou pojišťovaného majetku.
 
Pojistná doba - časový interval, na který je uzavřena pojistná smlouva. Jejím uplynutím pojištění zanikne.
 
Pojistná hodnota - hodnota dle reálného ocenění věci nebo souboru věcí, pojistná hodnota by měla být shodná s pojistnou částkou (horní hranice plnění pro jednu pojistnou událost)
 
Pojistná smlouva - písemnou formou vyhotovený právní dokument vyjadřující konkrétní podmínky pojištění závazné pro obě smluvní strany
 
Pojistná událost - nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit. Nahodilá událost je taková událost, o které se předpokládá, že může v době trvání pojištění nastat, neví se však, kdy nastane nebo zda vůbec nastane
 
Pojistné - úplata za poskytování pojistné ochrany. Buď je placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo je zaplaceno najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné)
 
Pojistné krytí - smluvně stanovená doba, během níž vzniká pojistiteli povinnost plnit v případě pojistné události. Tato doba může být odlišná od pojistné doby.
 
Pojistné období - časový interval dohodnutý v pojistné smlouvě pro placení pojistného. U pojištění za jednorázové pojistné je pojistné období a pojistná doba totožná
 
Pojistné plnění - jednorázová částka, součet úhrad záloh na pojistné plnění a doplatků k jedné pojistné události, nebo důchod, které jsou podle pojistné smlouvy poskytnuty pojišťovnou v případě vzniku pojistné události
 
Pojistné podmínky - přesné vymezení či definice pojistných rizik, které pojišťovna přebírá a zavazuje se ke krytí škod plynoucích z těchto rizik až do výše v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě uvedené. Všeobecné pojistné podmínky vymezují základní kriteria pojištění. Doplňkové pojistné podmínky, Zvláštní pojistné podmínky, případně Doložky vymezují konkrétní pojistné krytí za jakých pojišťovna přejímá riziko vzniku pojistné události.
 
Pojistník - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu a má právo disponovat s pojistnou smlouvou a má povinnost platit pojistné
 
Pojistný rok - doba, která začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím jednoho roku v den, který se číslem shoduje s dnem počátku pojištění.
 
Pojištění - finanční nástroj, jehož prostřednictvím lze získat finanční prostředky ke krytí mnohdy až neúnosně vysokých škod v důsledku nahodilých událostí, proti kterým je sjednána pojistná smlouva.
 
Pojištění dodatkové, doplňkové - pojištění, které nelze sjednat bez základního pojištění
 
Pojištění plodin - kryje majetkové škody na rostlinné produkci. Jeho součástí bývá tzv. krupobitní pojištění, které kryje pouze škody způsobené krupobitím. Vedle tohoto rizika pojištění často zahrnuje i rizika povodně, vichřice, jarního mrazu a podobně.
Pojištění podnikatelských a průmyslových rizik - pojištění zaměřené na krytí škod, které mohou nepříjemným způsobem ovlivnit finanční stabilitu podniku (firmy). Kromě rizik živelních a rizika odcizení, zde mohou být významnou součástí rizika strojní, stavebně montážní, nebo riziko přerušení provozu v důsledku pojistné události, pojištění nákladu a mnoho jiných rizik, která je nutno individuálně posoudit.
Pojištění povinně smluvní - pojištění, u kterého povinnost uzavřít pojistnou smlouvu ukládá zákon. Pojistník si může najít na pojistném trhu pojišťovnu, jejíž pojištění je podle jeho představ. Jedná se o pojištění, které je spojeno s výkonem některých profesí (lékaři, notáři, advokáti, auditoři) nebo s výkonem činností (provoz motorových vozidel, provoz letadel, výkon práva myslivosti).
 
Pojištění právní ochrany - kryje riziko spojené s prosazováním právních zájmů pojištěného. Jedná se o krytí možných výdajů na právní zástupce, soudní poplatky, výdaje na soudní znalecké posudky, výdaje pojištěného na cesty k soudnímu řízení, kaucí a dalších nákladů.
 
Pojištění úvěrů a pohledávek - předmětem tohoto pojištění je krytí finančních ztrát v případě nesplacení úvěru nebo pohledávek.
Pojištění základní - pojištění, které lze sjednat samostatně
 
Pojištění zákonné - pojištění, které vzniká současně s datem účinnosti příslušného zákona a zpravidla tudíž neexistuje pojistná smlouva. Typickým příkladem bylo Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení) do 1.1.2000 a nebo dosud platné zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 
Pojištěný - osoba, na jejíž majetek, život nebo zdraví je pojištění sjednáno. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
 
Pořizovací náklady/výdaje na pojistné smlouvy - matematickými metodami vykalkulovaná fixní částka nákladů nebo výdajů nutných k uzavření pojistné smlouvy, kterou tvoří zejména platy zaměstnancům uzavírající pojistné smlouvy nebo provize externích zprostředkovatelů, náklady na vyhotovení pojistných spisů, správní náklady na zpracování návrhů a vydání pojistné smlouvy, náklady na reklamu či jinou propagaci, apod.
 
Poškozený - osoba, která utrpěla škodu, za kterou jiná osoba podle platných právních předpisů odpovídá.
 
Promlčení - důsledek nevykonaného práva oprávněnou osobou stanoveným způsobem a v zákonem určené promlčecí době; u práv na plnění z pojištění počíná běžet tříletá promlčecí doba za rok po pojistné události; pro ostatní práva z pojištění platí tříletá promlčecí doba, která počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé promlčené právo zůstává zachováno; v důsledku marného uplynutí promlčecí doby vzniká ale právo vznést v rámci soudního řízení námitku (dovolat se) promlčení a způsobit tak zánik nároku
 
Předběžné krytí - období, kdy je smluvně omezeno příslušné pojistné krytí, k plnému krytí dochází dnem vydání pojistné smlouvy po podrobném prozkoumání všech dostupných materiálů a jejich případné konzultaci se zajistitelem
Předepsané pojistné - výše splátky pojistného ke stanovenému datu splatnosti (předpis pojistného).
 
Připojištění - rozšíření pojistné ochrany, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou v přímé návaznosti na jiný (hlavní) druh pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.
 
Redukce - se uplatňuje v případech, kdy pro nemožnost placení kapitálového životního pojištění pojistného nezaniká pojištění, spočívá ve snížení pojistné částky (důchodu), nebo ve zkrácení pojistné doby, tj. doby trvání pojištění.
 
Regres - náhrada škod za dlužníka, zejména z pohledávek postižených výkonem rozhodnutí
 
Rezerva na nezasloužené pojistné - je rezerva jejíž výše části předepsaného pojistného vztahujícího se k budoucím účetním obdobím a stanoví se jako souhrn těchto částí pojistného vypočítaný podle jednotlivých pojistných smluv
 
Rezerva na pojistná plnění - je rezerva na pojistná plnění u životních i neživotních pojištění je určena ke krytí závazků z pojistných událostí. Skládá se ze dvou složek a to z rezervy na pojistné události vzniklé a nahlášené v běžném účetním období, ale v tomto období nezlikvidovaných (RBNS) a z rezervy na pojistné události vzniklé ale nenahlášené v běžném účetním období (IBNR)
 
Rezerva na prémie a slevy - je rezerva, kterou vytváří pojišťovna na úhradu poskytovaných prémií a slev na pojistném v souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami (sleva na pojistném se poskytuje např. za ročně placené pojistné vždy na začátku pojistného roku místo měsíčního pojistného uvedeného v sazebníku nebo za výši sjednané pojistné částky).
Rezerva pojistného životních pojištění - životních pojištění představuje hodnoty závazků pojišťovny vypočtené pojistně matematickými metodami včetně již přiznaných podílů na zisku (podílů na přebytcích pojistného) a rezerv nákladů spojených se správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty budoucího pojištění
 
Rezerva vyrovnávací - se tvoří k jednotlivým odvětvím neživotních pojištění a je určena na vyrovnávání zvýšených nákladů na pojistná plnění, které vznikly z titulu výkyvů ve škodném poměru způsobených skutečnostmi nezávislými na vůli pojišťovny
 
Rizikové pojistné - část pojistného u životního pojištění pro případ smrti a dožití, která se průběžně spotřebovává na pojistné plnění, a proto se z něj nevytváří dlouhodobé rezervy.
 
Smluvní ujednání - pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na všeobecné pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.
 
Spolupojištěná osoba - osoba, která má při vzniku pojistné události právo na pojistné plnění.
 
Spoluúčast - podíl pojištěného na důsledcích pojistné události, stanovuje se buď pevnou částkou, nebo procenty (někdy kombinace). O tuto spoluúčast se snižuje vyplacené pojistné plnění.
 
Státní dozor - úkolem státního dozoru v pojišťovnictví je kontrola, zda založení a vedení pojišťovny poskytuje záruku splnitelnosti převzatých závazků v zájmu ochrany spotřebitele.
 
Škodná událost - skutečnost, ze které vzniká poškozenému škoda a která by mohla být ale také nemusí být důvodem vzniku pojistné události.
Škodní průběh - je procentuální poměr pojistného plnění ze všech pojistných událostí včetně rezervy na pojistná plnění, které nastaly v průběhu pojistného roku, k ročnímu předpisu pojistného
 
Technické rezervy - daňově uznané volné peněžní prostředky určené k použití v budoucím účetním období, resp. v budoucích pojistných obdobích. Smyslem používání technických rezerv je zabezpečit, aby hospodářské výsledky daného účetního období nebyly zkreslovány náklady nebo výnosy věcně patřícími do jiného účetního období. Technické rezervy nahrazují dřívější účelové pojistné fondy, zejména základní rezervní fond a fond rezerv životního pojištění.
 
Trvalé následky úrazu - tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.
 
Účastníci pojištění - jsou ti, kteří vystupují jako nositelé práv a povinností, které právní předpisy s těmito vztahy spojují, to je pojistitel, pojistník či pojištěný, popřípadě další subjekty, které do těchto práv vstupují (oprávněný, obmyšlený, poškozený atd.)
 
Úmysl - Úmysl přímý - subjekt (pachatel) chce svým jednáním škodu způsobit - Úmysl nepřímý - subjekt (pachatel) věděl, že svým jednáním škodu může způsobit, a pro případ, že ji způsobí, je s tím srozuměn.
 
Úraz - tělesné poškození, které bylo způsobeno nenadále, zvenčí a nezávisle na vůli poškozeného mechanickou silou nebo působením chemických látek, nebo nepřerušovaným působením vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření a jedů, nebo v důsledku náhlé nepřiměřené a jednorázové tělesné námahy
Uzavření smlouvy - k uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy druhá resp. poslední ze smluvních stran přijme návrh smlouvy.
 
Vinkulace - znamená omezení možnosti disponovat s pojistným plněním. Jde o souhlas pojištěného s tím, že případné pojistné plnění z vinkulované smlouvy bude vyplaceno přednostně fyzické nebo právnické osobě, která je zástavním věřitelem pojistníka.
 
Vstupní věk - věk pojištěného stanovený jako rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného
Výluka - předem definovaná podmínka, za které pojistitel není povinen poskytnou pojistné plnění při vzniku pojistné události. Výluky jsou nejčastěji definovány ve Všeobecných pojistných podmínkách
Výpověď - každý účastník má právo pojistnou smlouvu vypovědět do dvou měsíců po jejím uzavření. Výpovědní lhůta činí 8 dní. Pojistník může pojistnou smlouvu vypovědět písemně nejméně 6 týdnů před koncem každého pojistného období. Pojistitel může od smlouvy odstoupit v případě, že zjistí nepravdivé či neúplné zodpovězení písemných dotazů. Právo odstoupení může pojistitel uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil.
 
Zajistitel - subjekt, se kterým má pojišťovna smlouvu o zajištění
 
Zajistné - úplata zajistitelům na základě uzavřených zajistných smluv
Zajištění - zajištěním se rozumí jakési"pojištění" pojišťovny. Finanční krytí některých zvlášť velkých rizik nebo živelních katastrof by mohlo být z hlediska dopadů na hospodaření jedné pojišťovny neúnosné a proto pojišťovny přenáší určitou část rizik nebo celá rizika na speciální instituci, takzvanou zajišťovnu. Tato zajišťovna přijímá od pojišťoven dle zajistných smluv alikvotní část pojistného a zároveň se hradí pojišťovně stejnou alikvotní část pojistných plnění.
 
Zánik, zrušení smlouvy - podobně jako u jiných smluv, pojistná smlouva může zaniknout dohodou smluvních stran. Dohoda se uzavírá písemně a kromě termínu zániku pojištění obsahuje způsob vzájemného vyrovnání závazků. Nejčastějším způsobem zániku pojištění, je uplynutí doby, na kterou bylo sjednáno.
 
Zproštění od placení - stanoví-li tak všeobecné pojistné podmínky, je pojistník zproštěn povinnosti platit pojistné, aniž je tím dotčena výše pojistného plnění v případě pojistné události nebo existence pojištění. Zákon zakládá obecnou možnost, aby tento nárok byl upraven pro jakýkoliv druh pojištění. Nejčastěji se však vyskytuje v pojištění osob, a to v životním pojištění a výjimečně i v úrazovém pojištění, je-li připojištěním k životnímu pojištění. Rozhodující je obsah všeobecných pojistných podmínek. Obvykle je tento nárok podmíněn přiznáním plné invalidity - nestačí pouze přiznání částečné invalidity. U některých pojišťoven je podmínkou pro přiznání tohoto nároku pouze invalidita, která vznikla následkem úrazu. Řada pojišťoven však přiznává nárok na zproštění od placení pojistného, až je příčinou plné invalidity úraz nebo nemoc. V případě invalidity v důsledku nemoci se však vyžaduje, aby k jejímu přiznání došlo až po určité čekací době, obvykle po dvou letech od počátku pojištění.
 
Životní pojištění investiční - je podobně jako kapitálové životní pojištění kombinací pojištění a spoření. U tohoto typu pojištění pojistník sám volí do jakého fondu a s jakým rizikem investuje kapitálovou složku pojistného. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna pojistné plnění obmyšleným (oprávněným) osobám v pojistné smlouvě. V případě dožití poskytuje pojistné plnění pojištěnému.
 
Životní pojištění kapitálové - je kombinací pojištění a spoření. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna pojistné plnění obmyšleným (oprávněným) osobám v pojistné smlouvě. V případě dožití poskytuje pojistné plnění pojištěnému.
 
Životní pojištění rizikové - je pojištění, které nevytváří žádnou kapitálovou rezervu a pojistné se spotřebovává pouze na pokrytí rizika úmrtí. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna pojistné plnění obmyšleným (oprávněným) osobám v pojistné smlouvě.