Produkty pro bytová družstva a podobná sdružení

 

Úvod
Kdo jsem
Novinky
Produkty
Legislativa
Historie
Výklad pojmů
Zprávy z tisku
Kontakt

 

 

Pojištění bytových domů je produkt určený bytovým družstvům a podobným organizacím a soukromým majitelům bytových domů.. Jedná se o kombinaci mezi pojištěním rodinných domů a pojištěním podnikatelských rizik. Na rozdíl od pojištění rodinných domů, je zde možno volit mezi jednotlivými pojistnými nebezpečími (požár, vichřice, povodeň atp.) u kterých lze za slevu na pojistném nastavit nižší limit pojistného plnění, než je pojistná částka celého domu.

 

Kromě klasických přírodních nebezpečí a katastrof je možno připojistit:

  • rozbití skla

  • elektromotory

  • strojovny a strojní zařízení

  • vandalismus

  • hasicí přístroje a hadice

  • odcizení stavebních součástí

  • krádež nebo loupež stavebních součástí

  • krádež nebo loupež stavebního materiálu a techniky

  • náklady vynaložené v příčinné souvislosti s pojistnou událostí (hasící náklady, náklady na bourání, vyklizení a stržení budovy atp.)

Pojištění odpovědnosti se u tohoto produktu sjednává v rozsahu odpovědnosti z držby nemovitosti s možností případných dalších připojištění.

Samostatným pojištěním je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků bytových jednotek, které se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu, kterou způsobila fyzická nebo právnická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena výboru pojistníka. Není-li zvolen výbor, pojištění se vztahuje na vlastníka jednotek, kterého shromáždění vlastníků jednotek pověřilo výkonem funkce výboru (dále jen „pověřený vlastník“). Pojištění se vztahuje i na členy kontrolní komise nebo revizora pojistníka, jsou-li podle stanov pojistníka ustaveni. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jinému pojištěnému. Z pojištění odpovědnosti za škodu podle těchto pojistných podmínek má pojištěný právo, aby pojistitel uhradil v případě vzniku pojistné události škodu, pokud byl proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu škody a náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody.